สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

          อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Assciation of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ(The Bangkok Declaration ) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามีประเทศสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่  บรูไนดารุสซาลาม  เวียดนาม  ลาว  เมียนมาร์  และกัมพูชา ตามลำดับ  ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ

          ปัจจุบัน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากทำให้อาเซียนต้องเผชิญสิ่งท้าทายใหม่ๆ อาทิ โรคระบาด การก่อการร้าย  ยาเสพติด  การค้ามนุษย์ สิ่งแวดล้อม  ภัยพิบัติ  อีกทั้งยังมีความจำเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงและในเวทีระหว่างประเทศ  ผู้นำอาเซียนจึงเห็นพ้องกันว่า อาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น เข้มแข็ง และมั่นคงยิ่งขึ้น  จึงได้ประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่2” (Declaration of  ASEAN Concord II) ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย  3  เสาหลัก  ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community–APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) ภายในปี 2563   ซึ่งต่อมาผู้นำอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นมาเป็นภายในปี 2558

   

          ประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) คือ การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและและรับมือสิ่งท้าทาย  ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

          อาเซียนมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมืองและ ความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธี

          อาเซียนมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และ
สามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธี

          อาเซียนจะรวมตัวทางเศรษฐกิจเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว  มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี รวามทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรียิ่งขึ้น 

 

 • เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
 • มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
 • มีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
 • บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์

 • มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานภายใต้ค่านิยมร่วมกัน
 • มีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่ง และมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงที่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน
 • มีพลวัตและมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกอาเซียน

 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
 • สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
 • ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
 • การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
 • การลดช่องว่างทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอาเซียน ป้องกันความขัดแย้งและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิก   รงสันติภาพในภูมิภาค และมีกลไกในการควบคุมการทำงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆมากขึ้น
 2. อุปสรรคทางการค้าจะลดลงหรือหมดไป  ทำให้ไทยสามารถขยาย การส่งออกสินค้าไปยังสมาชิกกลุ่มอาเซียน และการรวมเป็นตลาดเดียวกันจะช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  อีกทั้งการคมนาคมขนส่ง ระหว่างประเทศจะมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 3. ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ปัญหาความยากจนจะลดลง  โดยสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  มีสวัสดิการทางสังคมที่มั่นคง และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

 1. เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติที่จะมีมากขึ้นในอนาคต
 2. พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในงานสาขาเฉพาะด้านอย่างมีมาตรฐาน  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่สูงขึ้น
 3. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน  รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของอาเซียน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
 

ASEAN Community in 2015 En-sub

The ASEAN WAY

The Asean Way (Orignal Version)