ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
กำหนดส่งข้อมูลแผนปฏิบัติการ งบประมาณ ปี 2558

แจ้งกำหนดการส่งข้อมูลแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 ภายในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557


1. รายละเอียดการดำเนินงาน
2. ระยะเวลา
3. ทรัพยากร
4. ปฏิทินปฏิบัติงาน

หมายเหตุ - หากยังไม่มีแบบฟอร์ม สามารถรับไฟล์แบบฟอร์มได้ที่ห้องแผนงาน หรือ เซิร์ฟเวอร์โรงเรียน โดยเข้าไปที่กลุ่มนโยบายและแผน
                ชื่อโฟลเดอร์ แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558

              - ให้แต่ละกิจกรรมส่งเอกสารพร้อมไฟล์งาน โดยตรง ที่ห้องแผนงาน หรือเซิร์ฟเวอร์โรงเรียน เมื่อท่านส่งไฟลืงานแล้วกรุณาแจ้งให้ทาง
                แผนงานทราบด้วย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ห้องแผนงาน

กลุ่มนโยบายและแผน 

แก้ไขล่าสุด - วันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2014 เวลา 12:50 น.